Общи условия на „A1 България“ ЕАД за ползване на услугата „A1 Quizmaster“ (изм. във връзка с промяна в Търговския регистър на фирменото наименование от „Мобилтел“ ЕАД на „А1 България“ ЕАД ("Промяната в Търговския регистър")
 

 

I.Общи положения.

1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Настоящите Общи условия („Условия“) уреждат отношенията между „A1 България“ ЕАД („A1 България“), с ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, п. к. 1309, ул. „Кукуш“ № 1 и абонатите на услугата „A1 Quizmaster“.

2. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) „A1 Quizmaster“ („Услуга“) е SMS-базирана информационно-развлекателна услуга, която осигурява достъп до SMS въпроси от различни теми, които обхващат различни области на знанието и популярни и общодостъпни факти. Услугата се предлага от A1 България (наричано още “Организатор“) със съдействието на „Тера Комюникейшънс“ АД („Партньор“), с ЕИК: 131384920, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни Връх“№ 103.

3. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Услугата е достъпна за ползване от всеки дееспособен абонат или потребител на мобилната обществена електронна съобщителна мрежа, предоставяна от A1 България (включително абонат по договор потребител на предплатени услуги и услуги с марка „bob“) – „Абонат“ или „Абонат на Услуга“.

4. В Услугата нямат право да участват лица на възраст под 14 години. Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда.

 5. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) В Услугата нямат право да участват служители на Организатора и на Партньора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в A1 България и/или Партньора, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

6. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) A1 България си запазва правото да дисквалифицира всеки абонат, ако има разумно основание да смята, че абонатът е нарушил която и да е разпоредба на настоящите Общи условия.       

7. Право да получи награда има абонатът или потребителят, който ползва съответния телефонен номер, от който е осъществено участието в услугата.

8. Чрез участието си в Услугата абонатите гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

9. Достъпът до Услугата се осъществява чрез SMS-комуникация на кратък номер 8080.

10. Услугата се предоставя на абонаментен принцип, съгласно условията, описани в Раздел II – „Абонамент“.

11. В рамките на един календарен ден всеки Абонат може да отговаря на въпроси само от една тема.

12. Независимо дали е отговорил или не е отговорил на въпросите от дневната тема, всеки Абонат получава обобщен резултат и кратка образователна информация свързана с дневната тема.

13. След успешното си абониране за Услугата, всеки Абонат ще получава SMS съобщения от дневната тема, които включват 3 въпроса. Тези съобщения се изпращат всеки ден в интервала от 10:00 ч. до 19:00 ч.

14. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Услугата е динамична и в нея могат да бъдат правени промени и допълнения с цел подобряване на нейното съдържание и качество. A1 България си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползването на Услугата или на отделни нейни модули и функционалности, като своевременно информира Абонатите за това по подходящ начин на следния интернет адрес - www.quizmaster.bg .

15. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) A1 България не носи отговорност за проблеми при ползването на Услугата, които се дължат на неподходящи крайни устройства и оборудване на Абонатите, както и на несъвместимост между ползваните от тях системи и софтуерни приложения и Услугата.

 

II.Абонамент

1. Абонирането за Услугата се осъществява чрез изпращане на безплатен SMS на кратък номер 8080, който може да съдържа текст: „START“; „DA“; „ISKAM“, или друга ключова дума, обвързана с конкретна рекламна кампания на Услугата.

2. Абонаментът за Услугата е дневен (един календарен ден), като първоначално всеки нов Абонат получава 4 дни безплатен достъп до Услугата. Безплатният тестов период  може да се ползва еднократно, само при първия абонамент за Услугата. В рамките на безплатния тестов период Абонатът може да се откаже от Услугата по описаните в настоящите правила начини. След изтичането му, в случай, че Абонатът не деактивира Услугата, абонаментът за нея продължава като цената на всеки следващ дневен абонамент е 0,36 лв. (тридесет и шест стотинки), с включен ДДС, за което абонатът получава уведомителен СМС, в който има информация за начина, по който може да се направи отказ.

3. Цената на абонамента се отразява в следващата фактура на абонатите по договор, а в случай, че потребителят ползва предплатена услуга, стойността на дневния  абонамент се удържа от наличната сума по SIM картата му. В случай, че в SIM-картата не е налична сума, достатъчна, за да покрие стойността на абонамента, достъпът до Услугата се блокира докато цената на абонамента може да бъде удържана от заредена сума по SIM-картата.

4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Абонаментът за Услугата се прекратява, освен по заявка на Абоната, съгласно описаните по-долу начини, също и в случай, че Абонатът прекрати договорните си взаимоотношения с A1 България за предоставяне на електронни съобщителни услуги или престане да ползва предплатена услуга, предоставяна от A1 България. В тези случаи Абонатът губи правото си да участва в дневните тегления за награда от Услугата, както и на парична или каквато и да било друга компенсация.

 

III.Механизъм на участие и прекратяване на абонамент.

1. Всяко лице, което отговаря на условията по Раздел I от настоящите Условия, може да се абонира за Услугата по описания в Раздел II начин. Всички SMS-и (входящи и изходящи) са безплатни за Абоната.

2. Всеки ден след 10:00 ч. всеки Абонат, ползващ Услугата, ще получи SMS с първия въпрос от дневната тема. След като отговори на него, получава втория, а след като отговори на втория – получава и последния, трети въпрос.

3. За да отговори и на трите въпроса от дневната тема Абонатът има 30 минути, които започват да текат след получаването на първия SMS въпрос.

4. Ако отговори правилно и на трите въпроса от дневната тема, Абонатът получава потвърждение чрез SMS, че участва в дневното теглене на наградата и кратък образователен факт.

5. Ако Абонатът: не отговори на нито един въпрос; отговори на по-малко от 3 въпроса за 30 минути; посочи грешен отговор на един или повече от въпросите за деня, то той получава SMS с информация за участието му за деня и кратък образователен факт.

6. Всеки участник може да прекрати Абонамента си за Услугата като изпрати SMS с текст „SPRI“ на номер 8080. Цената на SMS-а е 0,00 лв. Веднага след това, Абонаментът за Услугата бива прекратен и повече не се начисляват абонаментни такси на Абоната.

 

IV.Награди. Разпределение на награди.

1. Всеки Абонат, който е посочил 3 верни отговора на въпросите от дневната тема, има право да участва в разпределението на дневната награда – 1 /един/ брой Gift-карта със заредени 20,00 лв. (двадесет лева) в нея. Gift картата е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана  навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. Стойността и валутата в нея са в български лева. Срокът на валидност ще бъде изписан на лицевата страна и е над  2 години. Преди използване, Gift картата трябва да бъде активирана, информация, за което може да бъде намерена на опаковката на самата Gift карта. При получаване на картата, победители се съгласяват с общите условия за ползване, както са описани на този адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home/general_terms.

2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга равностойност.

3. Всяко дневно теглене се извършва в 10:00 ч., като разпределението на дневната награда се извършва измежду Абонатите, отговарящи на условията, описани в предходната точка, за предходния ден.

4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Определянето на абонатите, които печелят награда, се извършва чрез електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от служители на A1 България и/или Партньора, която удостоверява резултатите от определянето. Спечелилите участници се обявяват и на следния интернет адрес - www.quizmaster.bg.

5. След определяне на всеки спечелил участник се изтегля по още 1 (един) резервен спечелил участник. Резервният спечелил участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че последният не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 9 от настоящите Правила и/или е отказал да предостави необходимата информация по т. 8 от настоящите Правила.

6. Всеки понеделник или първия работен ден след официални празници и почивни дни, се извършва разпределението на наградите за предходните дни, в които разпределение не е извършвано.

7. Един Абонат може да участва толкова пъти в разпределението на дневната награда, колкото пъти изпълни условията за това. Всеки Участник има право да спечели до една дневна награда.

8. След като бъде изтеглен като печеливш, в срок от 5 (пет) работни дни от изтеглянето служител на Партньора се свързва с Абоната, за да уговори адрес на доставка на наградата. При осъществяване на контакт със спечелилия участник, последният посочва три имена, ЕГН, адрес и телефон за контакт.

9. Срокът за доставка е 30 (тридесет) работни дни, като доставката се извършва чрез куриер. Куриерските разходи са за сметка на Партньора.

10. Получаването на наградата от куриера става срещу подписване на документ, удостоверяващ предаването на наградата (приемо-предавателен протокол) и само след представяне на документ за удостоверяване самоличността на Абоната (лична карта) или самоличността и представителната власт (лична карта и нотариално заверено изрично пълномощно) на представител на Абоната. Непълнолетните получават наградата  си само в присъствието и със съгласието на родител или попечител.

11. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Личната карта не се копира и/или сканира. Когато спечелилият участник  е абонат на A1 България – юридическо лице, наградата се получава от овластен негов представител.

12. Комуникацията във връзка с получаване и разпращане на награди се осъществява от Партньора на телефон 02 857 00 29, от 09:00 ч. до 18:00 ч., от понеделник до петък в работни дни.

13. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) В случай, че към момента на изтегляне на спечелилите участници, договорът за предоставяне обществени електронни съобщителни услуги, сключен между съответния участник и A1 България за телефонния номер, с който участникът се е регистрирал за участие в Кампанията, е прекратен или предплатената му карта е неактивна по вина на участника, последният губи правото да получи награда, а тя се предоставя на следващия изтеглен резервен участник.

 

V.Други условия.

1. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър; изм. в сила от 25.05.2018 г.) Предоставените от Крайните потребители лични данни (в случай, че има такива) се събират и обработват от "A1 България" ЕАД обработва съгласно „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на дружеството.

2. С абонирането си за Услугата, потребителите приемат настоящите Общи условия и се задължават да ги спазват.    

3. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Организаторът има право при спазване на разпоредбите на действащото законодателство да изпраща съобщения, свързани с промотиране на Услугата на Абонати на Услугата A1 cup по своя преценка и по всяко време (без часовия интервал от 18.00 ч. до 09.00 ч.).

4. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) Настоящите Условия са достъпни на www.a1.bg  и http://quizmaster.bg.

5. (изм. във връзка с Промяната в Търговския регистър) A1 България си запазва правото да променя настоящите Условия, във всеки момент. Измененията влизат в сила от дата на публикуването им на сайтовете по предходната точка.

6. Комуникацията във връзка с Услугата се осъществява от Партньора на и-мейл: support@quizmaster.bg

 

 

Настоящите условия влизат в сила на 23.05.2017 г.